جستجو
Menu
آمار تعداد قرض الحسنه های پرداختی به تفکیک نوع وام
1400
بدهی
 
518
درمان
 
104
جهیزیه
 
29
ازدواج
 
45
تعمیرات
 
48
اشتغال
 
23
مسکن
 
405
تحصیل
 
26
متفرقه
 
10
1399
بدهی
 
982
درمان
 
143
جهیزیه
 
68
ازدواج
 
41
تعمیرات
 
78
اشتغال
 
57
مسکن
 
388
تحصیل
 
42
متفرقه
 
20
1398
بدهی
 
1057
درمان
 
201
جهیزیه
 
106
ازدواج
 
69
تعمیرات
 
89
اشتغال
 
56
مسکن
 
502
تحصیل
 
81
متفرقه
 
93
1397
بدهی
 
1395
درمان
 
198
جهیزیه
 
81
ازدواج
 
56
تعمیرات
 
83
اشتغال
 
52
مسکن
 
472
تحصیل
 
76
متفرقه
 
63
1396
بدهی
 
1424
درمان
 
195
جهیزیه
 
70
ازدواج
 
89
تعمیرات
 
64
اشتغال
 
56
مسکن
 
542
تحصیل
 
120
متفرقه
 
66
1395
بدهی
 
1448
درمان
 
195
جهیزیه
 
83
ازدواج
 
94
تعمیرات
 
56
اشتغال
 
63
مسکن
 
553
تحصیل
 
93
متفرقه
 
66
1394
بدهی
 
1467
درمان
 
212
جهیزیه
 
86
ازدواج
 
89
تعمیرات
 
68
اشتغال
 
78
مسکن
 
632
تحصیل
 
116
متفرقه
 
106
1393
بدهی
 
1426
درمان
 
194
جهیزیه
 
116
ازدواج
 
144
تعمیرات
 
63
اشتغال
 
95
مسکن
 
503
تحصیل
 
109
متفرقه
 
109
1392
بدهی
 
1781
درمان
 
146
جهیزیه
 
81
ازدواج
 
73
تعمیرات
 
59
اشتغال
 
62
مسکن
 
305
تحصیل
 
66
متفرقه
 
138
1391
بدهی
 
1454
درمان
 
122
جهیزیه
 
75
ازدواج
 
58
تعمیرات
 
36
اشتغال
 
32
مسکن
 
435
تحصیل
 
70
متفرقه
 
151
1390
بدهی
 
1802
درمان
 
73
جهیزیه
 
35
ازدواج
 
39
تعمیرات
 
41
اشتغال
 
7
مسکن
 
314
تحصیل
 
59
متفرقه
 
96
آمار تعداد قرض الحسنه های پرداختی در سال های اخیر
3063
 
1379
3221
 
1380
3014
 
1381
2714
 
1382
2398
 
1383
2511
 
1384
2350
 
1385
2425
 
1386
2097
 
1387
2216
 
1388
2218
 
1389
2466
 
1390
2433
 
1391
2710
 
1392
2759
 
1393
2898
 
1394
2651
 
1395
2626
 
1396
2476
 
1397
2254
 
1398
1819
 
1399
1911
 
1400
1641
 
1401
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صندوق پس انداز و قرض الحسنه جواد الائمه (علیه السلام) می باشد.